oferta

Rozumiejąc, jak ważny w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym jest terminowy przepływ finansów z transakcji handlowych, stawiamy na innowacyjne i nowatorskie rozwiązania.

Oferujemy szeroki wachlarz usług mających na celu szybką poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstw:

Wywiad gospodarczy

Przeprowadzony wywiad gospodarczy ogranicza ryzyko, dając większą pewność, że nowo zawarte kontrakty będą miały realne przełożenie na późniejszy wynik finansowy. W ramach wywiadu gospodarczego, w oparciu o nowatorskie narzędzia, prześwietlamy całą historię gospodarczą danego kontrahenta. Sprawdzamy szczegółowo jego aktualną kondycję finansową, skład osobowy, powiązania osobowe ze spółkami prawa handlowego, toczące się aktualnie lub przebyte egzekucje komornicze a także postępowania upadłościowe.

Monitoring płatności

Prowadzimy działania prewencyjne mające na celu zapobieganie wystąpienia przeterminowanych płatności. Dbamy o to, aby należności z wystawionych faktur dotarły do naszych klientów w zaplanowanym czasie. Dobierając odpowiednie środki i działania, cały czas pamiętamy o tym, aby zachować dotychczasowy charakter relacji handlowych między kontrahentami.

Windykacja należności

Zebranie jak największej ilości informacji o nieuczciwym kontrahencie oraz indywidualne podejście do każdej sprawy, to klucz do szybkiej i skutecznej windykacji przeterminowanych należności. Reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie postępowania : polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym. Wierzymy, że na każdym z tych etapów jesteśmy w stanie wypracować kompromis akceptowalny dla obu stron.  Kierujemy się zasadą success fee, gwarantującą naszym klientom brak opłat wstępnych i wynagrodzenie prowizyjne wyłącznie od odzyskanej kwoty.

Wykup wierzytelności

Oferujemy wykup wierzytelności na każdym etapie jej istnienia, przejmując na siebie cały ciężar związany z dochodzeniem zadłużenia, a także ryzyko płynące z ewentualnej niewypłacalności dłużnika lub długiego terminu zwrotu środków.  Oferta wykupu skierowana jest głównie do klientów potrzebujących wsparcia finansowego w możliwie najkrótszym czasie, bez konieczności dalszych zmagań z niewypłacalnym kontrahentem.

Wykup not odsetkowych

Skupujemy noty odsetkowe od nieterminowo opłaconych faktur. Nierzadko w momencie, gdy przedsiębiorca odzyska przeterminowaną należność, jego satysfakcja rośnie do tego stopnia że zapomina o należności przysługującej mu z tyt. zamrożenia środków finansowych w czasie. Wykup not odsetkowych, jest swego rodzaju rekompensatą za nieterminowe otrzymanie należności, przy jednoczesnym braku dalszych zmagań z nieuczciwym kontrahentem.

Restrukturyzacja zadłużenia

Utrata płynności finansowej nie pozwala skupiać się na sprawach kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dla przywrócenia równowagi finansowej,naszymi działaniami zdobywamy dla klienta czas potrzebny na kontynuowanie docelowej działalności. Zawierając odpowiednie ugody, doprowadzamy do sytuacji, w której przychody z bieżącej działalności bilansują się na plus z wymagalnymi należnościami, powodując ze dalsza działalność ponownie staje się rentowna.

Obsługa prawna

Zapewniamy wsparcie prawne dla naszych klientów w ramach współpracującej z nami Kancelarii Radcowskiej. Nasi prawnicy zapewniają wyspecjalizowaną pomoc, związaną z całym procesem dochodzenia przeterminowanych należności, specjalizując się m.in. w prawie handlowym i gospodarczym, prawie budowlanym i inwestycyjnym czy prawie upadłościowym i naprawczym.